Bí ar an eolascláraigh leis >>

Cláraigh leis an Nuachlitir agus faigh gach eolas úr agus uasdátú ar imeachtaí

Ár nGréasán Sóisialta

Lean sinn ar:
Twitter Facebook Youtube

Uasdátú

Obair ag dul ar aghaidh

Tuairisc Cheann Bliana 2010-2011

Féidearthachtaí Foinsí Comhchistiú

Ciste Infheistíochta na Gaeilge le deontais thacaíochta £610,000 a láimhseáil thar ceann Roinn an Phobail

Tá Ciste Infheistíochta na Gaeilge le clár tacaíochta £0.6m a láimhseáil thar ceann Roinn an Phobail a chuideoidh le heagrais Ghaeilge a bhainistíonn árais phobail chaipitil agus a bhíonn ag plé le tionchar phaindéim Covid-19.

Bronnfar maoiniú tacaíochta faoi Chomharchiste Covid ar eagrais in earnáil na Gaeilge a bhíonn ag freagairt ar thionchar ghéarcheim Covid-19 agus iad ag streachailt leis na hárais phobail s'acu a bhainistiú ar bhonn laethúil.

Baineann Comharchiste Covid leis na £29m a fuair Roinn an Phobail ó Fheidhmeannas Stormont le tacú go hearnálach leis na dáin, leis an chultúr, oidhreacht agus le teangacha.

Glacfar le hiarratais ar Chomharchiste Covid, Dé Céadaoin, 4ú lá de Mhí na Samhna 2020 go Céadaoin 2ú lá de Mhí na Nollag 2020.

Le tuilleadh eolais agus foirm iarratais a fháil, cuirtear r-phost chuig eolas@ciste.ie

Ról s’againne

Is léir le fada an lá go bhfuil bac ar chuid de na heagrais mhaoinithe cuidiú a sholáthar do thionscadail chaipitil fhorbartha Gaeilge de réir na gcritéir lena n-oibríonn siad.


Le dul i ngleic leis an fhadhb seo, oibreoidh An Ciste Infheistíochta Gaeilge ar mhodhanna praiticiúla le heagrais le bealaí straitéiseacha cruthaitheacha a aimsiú le cuidiú le tionscadail chaipitil fhorbartha Gaeilge a chur chun cinn ar fud na Sé Chontae.


Cuirfidh an ciste nuálaíoch seo maoiniú ar fáil le tacú le tionscadail chaipitil a bhfuil géarghá leo agus cuideoidh muid le heagrais le bealaí thógála maoinithe as foinsí eile a uasmhéadú. Mar sin de, beidh tábhacht nach beag leis an fhorbairt leanúnach atá le cinntiú don Ghaeilge ar fud an Tuaiscirt.


Le faobhar a chur ar ár gciste, iarrann muid ar chlann Éireann abhus cur leis an tús nua seo atá ann don Ghaeilge agus dár gcultúr sna Sé Chontae. 


Cinnteoidh an tacaíocht seo uaitse go mbeidh lánmhaoiniú againn do na sainionaid seo atá á bplé againn ar na leathanaigh seo. Roghnaigh Ciste na tograí seo mar eiseamláir bunaithe ar an tábhacht straitéiseach a bheidh leo. Ní hé amháin go mbeidh a dtábhacht féin ag baint leo mar thograí ach spreagfaidh siad tograí cultúrtha, pobail agus eacnamaíocha eile sna réigiúin ina bhfuil siad. Rachaidh an tionchar a bheidh acu i bhfeidhm go mór ar, agus daingneoidh sé, na gníomhaíochtaí cultúrtha agus eacnamaíocha sa chomharsanacht acu chomh maith. 


Tuigeann an rialtas agus eagrais eile sna Sé Chontae gur maoinitheoir suntasach réamh-ghníomhach é Ciste Infheistíochta na Gaeilge. Bhunaigh muid caidrimh oibre go gasta le maoinitheoirí móra eile agus iarrtar ár mbarúlacha agus cinnidh le déanamh. Ar an ábhar go n-oibríonn muid de réir tionchar iolraitheora, tagann maoinitheoirí eile i gcomhar linn agus fágann sé sin go mbíonn gach infheistíocht a dhéanann muid ar bhonn 50:50 ar a laghad – is ionann is a rá go mbaintear an tairbhe is mó as gach dollar a bhronntar orainn.