Larry McCurry:Cathaoirleach

loading

Is léachtóir sinsearach é Larry McCurry ar Bhainistiú Oibríochtaí agus Athruithe i Roinn an Ghnó Idirnáisiúnta in Ollscoil Uladh, Coláiste Mhic Aoidh, áit a bhfuil sé ag obair ó bhí 1994 ann. Tá dlúthbhaint aige le soláthar cúrsaí gnó agus stiúrann sé clár Máistireachta trasteorann i mBainistiú Nuála sna Seirbhísí Poiblí dóibh siúd atá fostaithe agus an stát agus sa seirbhís phoiblí.

Ar Ollscoil Uladh a bhain an tUasal McCurry bunchéim agus céim na máistireachta sa Ghnó amach. Tá taithí 15 bliain aige ar an tionsclaíocht mar bhainisteoir sinsearach le comhlachtaí ilnáisiúnta sna Stáir Aontaithe, le AT&T i dtionsclaíocht na teileachumarsáide agus le Bose Products i dtionsclaíocht challairí Hi-Fi. 

Tá Larry geallta ar fad d’fhorbairt ghairmiúil do cheannairí agus do bhainisteoirí in Éirinn, ó thuaidh agus ó dheas, agus is ball é de IPICS (Cumann Smacht Fhardal agus Tháirgí Éireann) agus seal caite aige ar a Bhord Náisiúnta. Tá baint nach beag aige le gníomhaíochtaí aistriú theicneolaíochta ar son na hollscoile agus d’oibir sé le comhlachtaí ar chláir éagsúla le 14 bliana anuas ar nós TCS (Teagasc Scéimeanna Comhlachtaí), KTP (Páirtnéireachtaí Aistriú Eolais) agus Fusion (forbairt ghnó thrasteorann).

Tá Larry ina léachtóir le Straitéisí Gnó, le Bainistiú Athruithe agus le Bainistiú Oibríochtaí. Tá suim aige i dtaighde a bhaineann le Déantúsaíocht Bharainneach agus Déantúsaíocht Éifeachtach Éifeachtúil agus tá suim ar leith aige in aistriú na teicneolaíochta ó chomlachtaí ilnáisiúnta go mionchomhlachtaí, aistriú a bhaineann le Bainistiú Ábhar, le Lóistíocht, le Caighdeáin agus le Bainistiú Athruithe. 

D’oibir Larry ag Gael Linn blianta fada ó shin sa rannóg dhianteagaisc theanga, Foras na Gaeilge. D’eagraigh sé dianchúrsaí áitiúla agus cúrsaí samhraidh Gaeilge i mBaile Bhúirne, Iarthar Chorcaigh agus i Machaire an Rabhartaigh atá gar do Ghort an Choirce i dTír Chonaill. Is i dTír Chonaill a casadh Bríd air, an bhean phós sé. Tá siad ina gcónaí ansin ó bhí 1981 ann agus tá beirt pháiste acu, Cathal agus Maria. 


Rosaleen McCorley (­Rúnaí):

loading

Ar na cáilíochtaí atá bainte amach ag Rosaleen McCorley, tá céim den chéad ghrád le honóracha sna hEolaíochtaí Sóisialta as an Ollscoil Oscailte, Dioplóma sa Ghaeilge as Ollscoil Uladh agus Dioplóma Iarchéime i Léann an Aistriúcháin sa Nua-Ghaeilge as Ollscoil na Banríona, Béal Feirste. Is comhairleoir polaitíochta í Rosaleen ag Sinn Féin agus tá sí ar bhord stiúrtha Chomhairle Chaidreamh Pobail. Aithnítear mar ghníomhaí teanga i mBéal Feirste fosta í agus is ball neamhspleách í de chuid Bhord Páirtnéireachta Póilíneachta Iarthar Bhéal Feirste. Bhí baint mhór ag Rosaleen ar feadh na mblianta leis an obair a rinneadh le Naíscoil an Traonaigh agus le Bunscoil an Traonaigh a bhunú agus a bhuanú i Lios na Scéithe, Contae Fhear Manach.


Niall Ó Catháin (Cisteoir):

loading

Tá Niall ina shuirbhéir cairte a bhfuil céim na máistireachta bainte amach aige sa Bhreithmheas ar Thalamh Uirbeach as Ollscoil Reading Shasana. Tá saineolas aige ar Bhreithmheas Infheistíochta agus Forbartha agus ar Bhainistiú Tionscadal. Tá Niall ina scairshealbhóir/stiúrthóir ar Fermac Properties Ltd, comhlacht tógála agus forbartha rathúil. Tá Niall ag bainistiú tionscadal le breis is 15 bliana in earnálacha na tógála agus na forbartha. Lena linn seo, bhainistigh Niall tionscadail fhorbartha a raibh breis agus £40 milliúin de luach orthu ar a n-áirítear scéimeanna móra tráchtála, institiúideacha agus cónaithe.  

Tá suim ar leith ag Niall i bhforbairt na hearnála deonaí agus tá baint aige le Coiste Forbartha Charn Tóchair, cumann pobail tuaithe atá lonnaithe i Sleacht Néill, Machaire Rátha, a bhfuil tionchar an-mhór aige ar athbheochan na Gaeilge le pobal tuaithe. Tá baint ag Niall le cur chun cinn na Gaeilge le 15 bliana. D’oibir sé le dhá naíscoil lán-Ghaeilge agus le gaelscoil a bhunú i gceantar Mhachaire Rátha.  


An tOllamh Dolores O'Reilly

loading

Tá an tOllamh Dolores O'Reilly ina hollamh le Straitéisiú Gnó Idirnáisiúnta i gColáiste Mhig Aoidh, Ollscoil Uladh. Ceapadh mar cheannaire í ar an Scoil Ghnó Idirnáisiúnta nuabhunaithe i 1999 i gColáiste Mhig Aoidh agus i Mí Iúil 2000 rinneadh stiúrthóir feidhmeach di ar Ionad Leictreoghnó Thuaisceart Éireann (NICEB). Bhain sí céimeanna amach ar ollscoileanna éagsúla: Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, Ollscoil Uladh agus Ollscoil Surrey Shasana. Tá sí ina cathaoirleach ar    
Chomhairle na nÚsáidirí Aeriompair (ATUC) agus ar Chomhlachais na hÉireann agus is ball fosta í de chuid Chónaidhm Eorpach Thoscairí Úsáidirí Iompar Aeir an Aontais Eorpaigh (FATURE). Tá saothar mór cruthaithe ag an Ollamh O'Reilly ar an léirscaoileadh, ar an dírialáil agus ar an iomaíocht in aeriompar Eorpach agus Meiriceánach. Ba bhall boird í ar Mheáin agus Nuacht Neamhspleách (Tuaisceart Éireann). 


Gearóid Ó hEara:

loading

Is é Gearóid Ó hEara, a bhí ina mhéara ar Dhoire, príomhfheidhmeannach An Ghaelárais, eagras Gaeilge a bhfuil ardghradam bainte amach aige agus atá i ndiaidh Cultúrlann Uí Chanáin (www.culturlann-doire.ie) a sholáthar, ionad Gaeilge agus Ealaíne nua £5 milliún. Tá baint ag Gearóid le fada an lá le cur chun cinn na Gaeilge ar bhonn áitiúil agus náisiúnta araon agus d’oibir sé le gaelscoileanna a bhunú agus le tograí cultúrtha eile.

Chaith Gearóid 16 bliana mar chomhairleoir cathrach agus é ina mhéara i 2004-2005. Tá sé ina bhall de bhord stiúrtha Choimisiún Chuan agus Chalafort Dhoire le ceithre bliana anuas, ina bhall boird ag Bord Oideachais agus Leabharlann an Iarthair le dhá bhliain déag, ina bhall boird ag Foras na Gaeilge le sé bliana agus tá sé ar Bhord Póilíneachta Thuaisceart Éireann faoi láthair. Maria Caraher:

loading

Ar Bhunscoil an Iúir, Iúr Cinn Trá, atá Maria Caraher ina príomhoide. Is as Coilleach Eanach i nDeisceart Ard Mhacha ó cheart í agus tá baint nach beag aici le cumann Naomh Pádraig de chuid Chumann Lúthchleas Gael, a cumann áitiúil. Tá baint fosta aici le Buíon Cheoil Phádraig agus eagraíonn sí cúrsaí áitiúla ar choláiste samhraidh do pháistí bunscolaíochta.

Pháid Ó Maolagáin

Is plástraeir mé mar cheird agus de bhrí seo tá seantaithí agam i dtionscal na tógála ach leis na blianta anuas bím ag obair mar chúramóir. 

Tá suim an-mhór agam sa Ghaeilge agus tá mé bainteach leis an Ghaeilge a chur chun cinn i gContae Fhear Manach.  Faoi láthair, tá mé i mo rúnaí le craobh áitiúil  de Chomhaltas Uladh, (Conradh na Gaeilge) darb ainm Tús Nua.

Bhí ról lárnach agam ar an choiste a bunadh Naíscoil an Traonaigh agus Bunscoil an Traonaigh i Lios na Scéithe, Co Fhear Manach.  Agus tá me i m'iontaobhaí leis na scoile go fóill.Caoimhín Mac Giolla Mhín, Stiúrthóir

loading

Ó d’fhág mé an scoil, bhí baint agam le tionscadail fhorbairt phobail agus ó d’fhág mé an ollscoil i 1997, tá mé fostaithe go gníomhach i mbainistiú agus i dtiomáint in Iarthar Bhéal Feirste. Le linn an ama sin, chruinnigh a lán taithí ar earnáil an phobail, ag obair trí mheán an Bhéarla agus na Gaeilge araon. Tá taithí nach beag agam ar Fhorbairt Eacnamaíoch.
 
Tá B.Sc. (le hOnóracha) bainte amach agam in Estate Management agus Dioplóma in Industrial Studies agus dhírigh mé staidéar ar fhorbairt talaimh agus na gnóithe a bhaineann le hAthnuachan (Regeneration); cuirim san áireamh anseo luach talaimh, reachtaíocht phleanála agus tionchar eacnamaíoch a bhíonn le forbairt talaimh.
 
Síos tríd na blianta, chleacht mé cur chuige oscailte freagarthach aibí le comhghleacaithe agus mé ag feidhmiú mar chuid d’fhoireann a d’oibir le maoiniú poiblí. Gach tuairisc do a thug mé, ar pháipéar nó ó bhéal, tugadh sin go rialta éifeachtach gairmiúil i gcónaí. Glacaim leis go mbíonn sé riachtanach luacháil agus monatóiracht chuí ar dhul chun cinn a bheith ann nuair is gá bheith ag tuairisciú ar chaitheamh maoinithe de gach sórt.
 
  • Tá taithí agam ar:
  • Threoir a thabhairt agus a iarraidh nuair is gá;
  • Mhaoiniú a iarraidh agus comhairle a thairiscint ar a chaitheamh;
  • Shaothar a chruthú faoi stiúir choiste bainistithe;
  • Dheiseanna maoinithe a aimsiú;
  • Chloí le buiséad;
  • Fheidhm chuí a bhaint as na meáin/poiblíocht;
  • Chaidreamh a thógáil le comhghleacaithe;
  • Ghealltanas foirne chun spriocanna a chinntiú.